Close

Categorieën

Informations

ONZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN :

De vennootschap MCM Emballages heeft deze website gecreëerd ter persoonlijke informatie van de gebruikers. Het is verboden om voor commerciële doeleinden gebruik te maken, zelfs niet gedeeltelijk, van de inhoud, van cijfergegevens of van andere die er worden voorgesteld, zonder een voorafgaand en geschreven akkoord van MCM EMBALLAGES.

Het geheel van deze website is beschermd door de heersende wetgeving op de intellectuele eigendom. Geen enkele reproductie en /of voorstelling, partieel of in zijn geheel, mag gemaakt worden zonder voorafgaand en geschreven akkoord van MCM EMBALLAGES.

De benamingen MCM Emballages en MCM Déco, de logo’s, de slogans, de omschrijving van de artikelen, de tekstinhoud en alle andere elementen van de inhoud zijn, behoudens speciale aanwijzingen, handelsmerken. Evenzo zijn de productbenamingen, en in het bijzonder de benamingen van de gamma’s WECK producten strikt voorbehouden ten gebruike van MCM Emballages, en mogen niet door een derde worden gebruikt zonder voorafgaand akkoord van MCM EMBALLAGES.

Iedere reproductie, gebruik en/of verandering die zal gemaakt worden zonder vooraf gegeven en geschreven akkoord van MCM EMBALLAGES is op te vatten als eventuele namaak en zal voor de bevoegde rechtbanken vervolgd worden.

Het geheel van grafische elementen, publiciteitscampagnes, affiches, films, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, animatiefilms met of zonder geluid, logo’s, merken, en productnamen die op deze website voorkomen, zijn beschermd door de Wet op de intellectuele eigendom.

Daarom is uitdrukkelijk iedere vorm van downloaden, van reproduceren, voorstellen, aanpassen, vertalen, en/of transformeren, geheel of gedeeltelijk, of overbrengen naar een andere website of gelijk welk middel van opslaan (papier, digitale ondersteuning, film, enz…) verboden.

NB: de benamingen en merken Bobine, Fête, Tube, Corolle en Flacon zijn handelsmerken die gedeponeerd werden bij het INPI (Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom) en uitdrukkelijk toebehoren aan de vennootschap MCM Emballages. Elk gebruik van deze termen en benamingen van artikelen die door de vennootschap MCM Emballages niet werd toegestaan, zal door de Wet bestraft worden met een boete van 300.000 € en een gevangenisstraf van drie jaar.

De externe hyperlinks die zich op de huidige website bevinden en de inhoud van de websites van derden naar dewelke deze verwijzen, vallen buiten de verantwoordelijkheid van MCM EMBALLAGES.

De informatiegegevens die wij u vragen bij uw bestelling zijn noodzakelijk voor onze vennootschap.

Ze worden opgeslagen in onze klantenfiches en kunnen worden geconsulteerd en gewijzigd bij onze klantendienst via contact@mcm-europe.fr.

Deze gegevens zijn bestemd voor MCM EMBALLAGES. Het is de bedoeling deze informatie te gebruiken om informatie en commerciële aanbiedingen aangaande onze unieke producten te verspreiden.

U hebt het recht om de gegevens die u betreffen, te consulteren, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen (wet « Informatique et Libertés » van 6 januari 1978). Voor elke vraag, wend u tot : contact@mcm-europe.fr

1. Aankoopvoorwaarden:

Bij de aankoop van bokalen op de website MCM Emballages, omvat de prijs steeds de bokaal + het deksel + de inmaakring ( voor de Weck bokalen). De herbruikbare klemmen dienen supplementair gerekend te worden.

LET OP: De bokalen met standaard twist-off deksels worden verkocht deksel inbegrepen, terwijl de bokalen met DEEP deksel, verkocht worden zonder deksel. Ze moeten dus afzonderlijk worden aangekocht. De DEEP deksels worden afzonderlijk verkocht in de rubriek “Twist-Off deksels”.

Voor de Weck bokalen worden de Weck klemmen in inox (roestvrij staal) ALTIJD afzonderlijk als bijkomend verkocht, want ze zijn in inox en dus herbruikbaar voor vele sterilisatiebeurten in tegenstelling tot de inmaakringen die bij iedere sterilisatie dienen vervangen te worden. De inox Weck klemmen worden NOOIT zomaar met de bokalen meegeleverd. Dit gebeurt enkel met de inmaakringen en de deksels. Bijkomende inmaakringen kunnen ook per lot aangekocht worden.

De aangeduide prijzen op de koopsites www.mcm-europe.com of www.mcm-europe.fr of www.mcm-deco.fr zijn altijd inclusief TTC. De vermelding van de taksen op de website betreft de B.T.W., die in de prijs is inbegrepen.

Foto’s zijn niet contractueel.

100% GERECYCLEERD GLAS:

Let op voor thermische schokken. Gerecycleerd glas is van nature breekbaarder dan industrieel glas. Men moet het wassen met lauw water, maar zeker niet met kokend water, de thermische schok is te groot. Het vaatwerk in 100% gerecycleerd glas kan niet in de microgolf geplaatst worden, maar kan wel in de vaatwas tot maximaal 70°C. Ieder gebarsten, gesprongen of gebroken product dat het resultaat is van een verkeerde behandeling of van een buitensporige thermische schok door verkeerd gebruik, kan niet worden terugbetaald of vervangen.

 

2. Garantie:

De producten die op deze website verkocht worden genieten van een fabrieksgarantie van één jaar op voorlegging van de factuur. De garantie is echter niet van toepassing in geval van niet naleving van de juiste toepassing of de gebruiksaanwijzingen van de apparaten en/of de verkochte voorwerpen, of in geval van pech die het gevolg is van een niet-conforme of onregelmatig gebruik van de apparaten en/of verkochte voorwerpen.

In geval het product niet conform is, engageren wij ons om het om te wisselen, een tegoedbon te voorzien of het terug te betalen. Het defecte materiaal dient dan naar ons teruggestuurd te worden voor analyse en een eventuele terugzending naar de fabrikant. Als de fout wordt erkend, zullen de kosten volledig ten last van de verkoper zijn.

In geval van breuk is het onnodig om de gebroken waar terug te zenden. Het volstaat eenvoudigweg om een foto van de gebroken koopwaar aan ons te bezorgen.

3. Breuk bij LEVERING:

In het geval dat u breuk vaststelt bij DE LEVERING, dient u in detail voorbehoud te maken op het vervoersdocument en ons dit document binnen de 3 dagen te laten toekomen, zodat wij een wisseling kunnen laten gebeuren. Zonder voorbehoud gemaakt door de koper op het ogenblik van de levering, is het voor de vennootschap MCM Emballages onmogelijk om de verzekering aan te spreken en dan kunnen we de beschadigde goederen niet wisselen, noch terug betalen noch met een tegoed bon compenseren. Het is de bevoegdheid van de koper om de staat van de geleverde goederen te verifiëren in aanwezigheid van de leverancier.

NB: In het geval er geleverd wordt door een pakjesdienst, CONTROLEER DE STAAT VAN UW COLLI EN OPEN HET IN BIJZIJN VAN DE LEVERANCIER OF DE CHAUFFEUR OM U ERVAN TE VERGEWISSEN OF UW BESTELLING VOLLEDIG IS; INDIEN HET COLLI AANVAARD WORDT EN ER GEEN ENKEL VOORBEHOUD WORDT GEMAAKT BIJ DE LEVERING, ZAL ER IN DE TOEKOMST GEEN ENKELE KLACHT ONTVANKELIJK ZIJN.

MCM Emballages wijst er in haar verkoopsvoorwaarden duidelijk op dat de koper de verplichting heeft zich ervan te vergewissen dat er geen enkele anomalie ( schade, ontbrekend product ten opzichte van de bestelbon, beschadigd colli, gebroken voorwerp) te bespeuren valt bij de levering en in aanwezigheid van de leverancier. Gebruik de leveringsborderel van de vervoerder om in uw “geschreven voorbehoud” de vastgestelde gebreken in detail en uitdrukkelijk te noteren, voorzien van de datum en door u ondertekend. Indien u de goederen bij de levering niet wenst in ontvangst te nemen, moet u naast het geschreven voorbehoud ook nog aan de vervoerder de opdracht geven om het colli naar de afzender terug te sturen.

Deze controle is nodig in het belang van de klant opdat hij schadevergoeding zou kunnen ontvangen in geval van beschadiging te wijten aan het vervoer. De vermelding “sous réserve de déballage” (onder voorbehoud bij het uitpakken) heeft geen enkele wettelijke waarde.

 

4. Aanwezige documenten op deze website:

De beschikbare documenten die kunnen gedownload worden vanaf deze website zijn eigendom van M.C.M. Emballages. Ze mogen enkel worden zichtbaar gemaakt of afgedrukt voor persoonlijk gebruik en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd (in hun geheel of partieel), veranderd, overgedragen of gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zonder de geschreven toelating van de vermelde vennootschap.

5. Linken naar andere websites:

Deze website kan linken bevatten die naar andere websites leiden. Deze websites, naar dewelke ze verwijzen, staan niet onder de controle van de vennootschap MCM Emballages die bijgevolg ook niet verantwoordelijk is voor hun inhoud.

6. Persoonlijke gegevens:

MCM Emballages vraagt u sommige persoonlijke gegevens, zoals uw naam en uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, opdat de bestelling zou kunnen geleverd worden en opdat uw aankopen on-line zouden kunnen worden opgevolgd. Deze gegevens worden in GEEN ENKEL GEVAL doorverkocht of overgedragen aan andere personen of entiteiten die vreemd zijn aan de vennootschap MCM Emballages of aan de personeelsleden die deze gegevens behandelen. Voor meer informatie betreffende dit onderwerp, aarzel niet om contact met ons op te nemen: contact@mcm-europe.fr.

7. Betaalmodaliteiten:

Het is mogelijk om uw aankoop op onze website te voldoen, met PayPal, met een cheque, met Bankkaart of per bankoverschrijving. De nodige gegevens bij een bankoverschrijving worden u gegeven op het ogenblik dat u voor deze betaalmethode kiest bij het afsluiten van uw winkelwagentje. In geval u betaalt met een cheque dient u op de keerzijde van de cheque uw bestelnummer te noteren.

De betalingen per bankkaart zijn beveiligd.

*Onder Rembours (vergoeding):

Het is ook mogelijk te betalen “onder rembours”. Dan moet u het vakje “cheque” aanstippen en ons vervolgens een per e-mail een bericht toesturen waarin u ons stipuleert dat de betaling “onder rembours” zal gebeuren aan de leverancier / of vervoerder bij het overhandigen van het colli.

8. Verzendingskosten:

De verzendingskosten worden berekend volgens een vastgesteld barema door de vervoersmaatschappijen waarmee MCM Emballages contractueel verbonden is. MCM Emballages past bovenop de verzendkosten geen enkele meerkost toe voor de verpakking of het verzendklaar maken van de bestelling.

In geval het een colli betreft dat volumineus is, zeer breekbaar is of meer dan 20 kg weegt, kan de levering maar gebeuren per wegtransport. In het belang van de klant komt het MCM Emballages toe om voor de meest aangepaste vorm van vervoer te kiezen, volgens het type van bestelling of het gewicht van het colli opdat de goederen in goede staat zouden aankomen, en dat voor dezelfde prijs wat ook de verzendingswijze mag zijn die de klant gekozen heeft.

De verzendingskosten voor het buitenland zijn onderhevig aan dezelfde regels:

In het geval dat een vervoerder de verzending uitvoert, wordt de prijs berekend volgens een verhouding gewicht/afstand. MCM Emballage past dus een tarief toe dat een forfaitair nationaal gemiddelde is per gewicht.

Het is mogelijk om bij uw bestelling een verzendingswijze te kiezen, en dat om hierboven vermelde redenen deze verzendingswijze niet door MCM Emballages wordt weerhouden, als zou blijken dat dit niet de meest geschikte is. MCM Emballages is niet verplicht de klant van haar beslissing op de hoogte te brengen, in die mate dat de goederen maar in de best mogelijke omstandigheden bij de klant komen.

De kost van 2.50 € excl., voor de recyclagekosten en afvalverwerking (glas, karton, enz…) is inbegrepen in de verzendingskosten en wordt automatisch gefactureerd.

 

9. VOORBEREIDINGSTIJD van de bestellingen:

De gemiddelde verwerkingsperiode van een bestelling bedraagt 48 werkuren vanaf de ontvangst van de totale betaling van de bestelling. Deze tijd is nodig om uw bestelling klaar te maken.

Onder verwerking van de bestelling dient men te verstaan: de ontvangst van de bestelling, manuele en ICT-verwerking van de bestelling, manuele opstelling van een leveringsbon en van de factuur, nazicht van de beschikbaarheid van de artikelen in de voorraad. Deze tijdsduur is een gemiddelde, die als voorbeeld gesteld wordt niet kan worden gegarandeerd. Deze tijdsperiode kan natuurlijk langer zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen of de hoeveelheid van de bestelling.

In geval het een dringende bestelling betreft, wil ons dan A.U.B. per e-mail contacteren op contact@mcm-europe.fr, of telefonisch téléphone mcm emballages, om ons over het dringende karakter van uw bestelling te informeren. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw bestelling zo vlug mogelijk te leveren.

10. LEVERINGSTIJD:

Indien de levering gebeurt door So colissimo: verschillend van 2 tot 15 werkdagen na ontvangst van de betaling van de bestelling en de verwerkingsperiode (hetzij ongeveer 48 uur).

Indien de levering gebeurt door een vervoersmaatschappij: verschillend naargelang de geografisch zone van de levering. De leveringstijden zijn verschillend, van minimum 5 werkdagen tot ongeveer 15 werkdagen ( Vertrek Geispolsheim in het departement 67 – Bas Rhin). De leveringstijd kan evenwel langer zijn voor Corsica evenals voor de bergachtige departementen of de plaatsen die door de vervoerder moeilijk bereikbaar zijn.

Deze leveringstijd komt boven op de voorbereidingstijd van de bestelling.

Wij herinneren er u aan dat de zaterdag, de zondag en de feestdagen geen werkdagen zijn. Het kan ook gebeuren dat MCM Emballages of de transporteurs verlofbruggen maken.

N.B. : MCM Emballages kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor het uitlopen van deze leveringstijd ten gevolge van stakingen bij DE POST, de transportbedrijven of elke andere vorm van overmacht (stakingen, betogingen, weersomstandigheden, ongevallen, enz…).

MCM Emballages kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen van de levering die te wijten zijn aan de weigering van de klant om ons een telefoonnummer te bezorgen dat aan de transporteur wordt doorgegeven, of door het niet naleven van afspraken die gemaakt werden tussen de klant en de leverancier, of ook door het niet meedelen van een digicode of deurcode van het gebouw waar geleverd dient te worden.

Bovendien zullen de kosten voor het opnieuw aanbieden aan de klant gefactureerd worden, als de klant een adres opgeeft waar het onmogelijk is om te leveren tijdens de werkuren (9u00-12u00, 14u00-17u00, van maandag tot vrijdag) of waar de klant systematisch afwezig is op deze uren. MCM Emballages kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om te leveren in deze specifieke gevallen en zal de nieuwe levering aan de klant doorrekenen.

Eveneens zullen de terugzendingskosten en de kosten voor een eventueel opnieuw aanbieden van het colli worden gefactureerd indien de klant niet reageert op het bericht van levering, via een gesproken bericht of een sms verzonden door So Colissimo of elke andere vervoerder. MCM Emballages kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld en zal in specifiek geval zeker nooit de terugzendingskosten of het weer aanbieden van de goederen voor haar rekening nemen.

 

11. HET RECHT VAN HERROEPEN EN TERUGZENDEN:

HERROEPING

De koper die on-line bestelt heeft zoals elke verbruiker bij on-lineverkoop, een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de volgende morgen van de dag waarop hij in het bezit van de goederen is gekomen of waarop hij het aanbod voor een dienst heeft aanvaard, zonder verschuldigde uitleg te moeten geven en zonder boete te moeten betalen.

Hij is daarentegen wel verplicht de verzendingskosten en het terugzenden van de goederen te bekostigen. Enkel de koopwaar wordt terugbetaald, de portkosten en de terugzendingskosten blijven ten laste van de klant.

Dit herroepingsrecht is ook van toepassing voor afgeprijsde goederen, tweedehands goederen en goederen uit opruiming.

12. TERUGZENDING VAN HET PRODUCT

De verkoper is eraan gehouden om een artikel terug te nemen in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling of als de levering gebreken vertoont.

 

De gebruiker dient het artikel in zijn oorspronkelijke verpakking terug te zenden en het weigeringsmotief aan te duiden op de leveringsbon of op de factuur, terwijl de kosten ten laste blijven van de verkoper, en bovendien kan hij eisen dat:

Een nieuwe levering hem wordt toegestuurd, die overeenkomt met de bestelling,

Het defecte product wordt hersteld,

Het product wordt verwisseld voor een ander gelijkaardig product of

De bestelling wordt geannuleerd en de betaalde som wordt terugbetaald.

 

13. Sluiting en jaarlijks verlof:

MCM Emballages is slechts eenmaal per jaar gesloten, nl. tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens deze periode worden er geen bestellingen verzonden en de bestellingen die worden gedaan tijdens deze dagen zullen slechts behandeld worden na deze periode van jaarlijks verlof.

14. Aankoop en afhalen ter plaatse:

Het is mogelijk om onze show-room te bezoeken en onmiddellijk ter plaatse uw aankoop te doen in de rue Forlen 12, te 67118 Geispolsheim, Frankrijk.

Aangezien MCM Emballages eigenlijk een vennootschap is en geen winkel, vragen wij u dus een telefonische afspraak te maken vooraleer te komen, op het nummer: mcm emballages telephone

 


Close